Xiaoqing Zhang

PhD Student
Supervisor: Dianliang Deng

E-mail: zhang87x@uregina.ca

Research interests
Generalized linear models